Wytyczne dla autorów - Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych

 

1. Czasopismo „Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” jest miesięcznikiem publikującym prace oryginalne i poglądowe na temat szeroko pojętego polskiego prawa podatkowego w zakresie jego stanowienia i stosowania w praktyce oraz implementacji prawa unijnego.

2. Prace publikowane w miesięczniku „Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” stają się własnością Wydawcy oraz Redakcji. Przedruk w całości lub we fragmentach oraz tłumaczenie na inny język mogą być dokonane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji.

3. Każdy nadesłany tekst musi zawierać oświadczenie Autora (Autorów), że praca ta nie była wcześniej publikowana ani nie została złożona do redakcji innego periodyku. W oświadczeniu należy zamieścić informację o bezpłatnym zrzeczeniu się praw autorskich do wydawania i rozpowszechniania materiałów na rzecz Wydawcy (zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), jeżeli praca zostanie zaakceptowana do druku. Tym samym Autor (Autorzy) zobowiązuje się nie publikować nigdzie artykułu w jakimkolwiek języku, bez pisemnej zgody Wydawcy.

4. Do materiałów wcześniej opublikowanych należy dołączyć pisemną zgodę Wydawcy oraz Autorów oryginalnej pracy na ponowne wydanie.

5. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane w artykułach.

6. Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru prac do kolejnych numerów miesięcznika „Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych”.

7. Redakcja zastrzega sobie możliwość skracania tekstów oraz wprowadzania koniecznych poprawek stylistycznych w porozumieniu z Autorem (Autorami).

8. Publikowanie w miesięczniku „Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” jest bezpłatne, co oznacza, że Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją artykułów, nie otrzymują także żadnego wynagrodzenia.

9. Ghostwriting i guest authorship są przejawami nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

10. Artykuły należy przysyłać do Redakcji drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres: Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8, 04-367 Warszawa.

11. Każda praca powinna zawierać:

 • a) tytuł pracy w języku polskim i języku angielskim; 
 • b) imiona i nazwiska autorów wraz z ich afiliacjami (pełne nazwy oraz kompletne adresy instytucji); 
 • c) adres do korespondencji Autora (imię i nazwisko autora, nazwa jednostki, adres, numer telefonu i/lub faksu oraz adres e-mail), do którego będzie wysyłana wszelka korespondencja; 
 • d) streszczenie (w języku polskim i języku angielskim) – nie więcej niż 700 znaków, łącznie ze spacjami; 
 • e) zgodę wszystkich Autorów na publikację tekstu; 
 • f) oświadczenie, że praca nie była wcześniej w całości lub części publikowana w innych czasopismach oraz nie została złożona do innej redakcji; 
 • g) informację o przeniesieniu praw autorskich na Wydawcę. 

12. Preferowana długość tekstu wynosi około od 15 000 do 20 000 znaków, łącznie ze spacjami.

13. Piśmiennictwo musi zawierać wykaz wszystkich wymienionych w tekście źródeł bibliograficznych w kolejności ich występowania. 

14. Preferowane jest zapisanie tekstu w pliku o rozszerzeniu .doc lub .docx i stosowanie standardowych czcionek (np. Arial) w rozmiarze 12 punktów. 

15. Tabele mogą być zamieszczone w tym samym pliku co tekst zasadniczy. 

16. Skróty należy objaśniać przy pierwszym wystąpieniu danego pojęcia skracanego w tekście. 

17. Autorzy zobowiązują się do korekty autorskiej, którą należy odesłać do Redakcji w terminie 5 dni.

18. Po wydrukowaniu artykułu każdy autor otrzymuje bezpłatnie jeden egzemplarz autorski miesięcznika „Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych”.

19. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Autorów. Są to wyłącznie przemyślenia własne Autorów i nie stanowią one wykładni prawa.

 

Procedura recenzowania artykułów zgłoszonych do publikacji

1. Autorzy przysyłając artykuł do publikacji w miesięczniku „Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych”, wyrażają zgodę na proces recenzowania.

2. Artykułowi nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący go w dalszych etapach procesu wydawniczego.

3. Nadesłany artykuł jest poddawany ocenie formalnej przez Redaktora Tematycznego, a następnie jest recenzowany przez dwóch Recenzentów zewnętrznych, którzy:

 • a) są specjalistami w danej dziedzinie, 
 • b) nie są członkami Rady Naukowej czasopisma, 
 • c) nie są zatrudnieni w podmiotach Grupy ISP,
 • d) nie są afiliowani przy tej samej placówce, z której pochodzi Autor.

4. Praca jest wysyłana do Recenzentów bez ujawniania nazwisk Autorów, a Autorom nie są ujawniane nazwiska Recenzentów (tzw. double blind review process).

5. Recenzja ma formę pisemną i musi zawierać jednoznaczny wniosek dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

6. Praca jest kwalifikowana do druku po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji. Jeżeli pierwotne recenzje lub jedna z nich nie są pozytywne, praca może być przekazana Autorom do poprawy. Po poprawie praca jest ponownie recenzowana.

7. Autor jest informowany o wyniku recenzji oraz na życzenie otrzymuje recenzję do wglądu. W przypadku ewentualnych uwag, możliwa jest korespondencja z Redakcją czasopisma.

8. Lista Recenzentów współpracujących z Redakcją publikowana jest na stronie internetowej czasopisma oraz raz w roku zamieszczana jest w numerze 4 czasopisma w wersji drukowanej.

9. Ostateczną decyzję o terminie publikacji artykułu podejmuje Redaktor Naczelny czasopisma.

 

PROCEDURA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED ZJAWISKAMI OKREŚLANYMI JAKO GHOSTWRITING ORAZ GUEST AUTHORSHIP 

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, że autorzy publikacji przejrzyście, rzetelnie i uczciwie prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Aby przeciwdziałać przypadkom określanym jako ghostwriting oraz guest authorship, autor/autorzy artykułów zobowiązani są do: 

1) ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji);

2) podania informacji o ewentualnych źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. 

 

DANE KONTAKTOWE REDAKCJI

Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych

ul. Kaleńska 8, 04-367 Warszawa

tel. 22 517 30 86

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Wydawca

Instytut Studiów Podatkowych

Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

ul. Kaleńska 8, 04-367 Warszawa